Документи

НОРМИ за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания

НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, СМЕСИ И ИЗДЕЛИЯ…

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 год.

НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска трудова злополука

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ

НАРЕДБА № РД-078 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИИЛИ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 15 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБР ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИ

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

НАРЕДБА № РД-06-4 ОТ 2 МАРТ 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ СПЛАВИ

НАРЕДБА № РД 07-8 ОТ 13 ЮЛИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.114А

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 26 МАЙ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА COVID-19

НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите

НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА № 14 ОТ 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

НАРЕДБА № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

НАРЕДБА № 11 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ЗДРАВНИ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна иили добавки към нея

НАРЕДБА № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

НАРЕДБА № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на БЗР при потенциален риск от експлозивна атмосфера

НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С КАНЦЕРОГЕНИ, МУТАГЕНИ ИЛИ ТОКСИЧНИ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА ВЕЩЕСТВА

НАРЕДБА № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

НАРЕДБА № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри

НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

НАРЕДБА № 9 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ

НАРЕДБА № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

НАРЕДБА № 8 за микроклимата в подземните рудници

НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗБУТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ

НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НАРЕДБА № 4 ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНИКАТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРЕНЕ

НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2017 г. за условията и реда на продукти за растителна защита

НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица

НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на метали

НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗЗБУТ

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания при използване на ЛПС на работното място

НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при СМР

НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ

НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания при рискове, свързани с експозиция на вибрации

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗБУТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД УСЛОВИЯ НА ТРУД

НАРЕДБА № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

НАРЕДБА № РД-06-3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЧЕРНАТА И ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ

НАРЕДБА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X