Oбучение по безопасност и здраве при работа в гр.Пловдив

Фондация ЦБЗР проведе периодично обучение по безопасност и здраве при работа по Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и по Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията в новия конферентен център „Евмолпия“ гр.Пловдив, зала „Марково“. Новата зала предоставя прекрасни възможности за провеждане на интерактивни обучения и спазване на противоепидемичните мерки. Тя е просторна с голям екран и много добра осветеност и микроклимат.

Участие в обучението взеха служители на:

–          „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив;

–          „Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД“ с.Белозем;

–          „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД с.Радиново.

Целите на обучението бяха:

усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;

усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;

поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

За онагледяване на теоретичния материал се използваха презентации. Направени бяха демонстрации на подходяща предпазна екипировка за защита от Ковид 19 . Участниците в обучението имаха възможност да дискутират по различните теми, да обсъждат казуси, свързани с конкретната им работа.Лектори в обучението бяха – Благовеста Карова – специалист БЗР Фондация“Център за безопасност и здраве при работа“ и Иван Палийски – специалист ЛПС „Фондация“Център за безопасност и здраве при работа“.

За проверка на придобитите знания участниците в обучението трябваше да решат изпитен тест. На всички участници им бяха раздадени удостоверения за успешно преминал курс на обучение.

08.07.2021

0 отговора на "Oбучение по безопасност и здраве при работа в гр.Пловдив"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X