ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЗР – 2021 година

МАЛКИ – „Предприятия с до 50 заети лица“СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ТУК!!!

СРЕДНИ – „Предприятия с до 250 заети лица“ – СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ТУК!!!

 

ГОЛЕМИ – „Предприятия с над 250 заети лица“

ГРУПА 1 – виж ТАБЛИЦА 1 – СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ТУК!!!

ГРУПА 2 – виж ТАБЛИЦА 2 – СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ТУК!!!

ГРУПА 3 – виж ТАБЛИЦА 3 – СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ТУК!!!

Всички документи трябва да бъдат изпратени онлайн на – office@fcbzr.org

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

 • Краен срок за получаване на документите за участие – 31.01.2022г. (понеделник), 17:00 часа  ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ТАЗИ ДАТА, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ!
 • Комисията ще разглежда представените кандидатури в периода – 14-18.02.2022г.
 • Дата за провеждане на церемонията по награждаване на победителите – 24.02.2022г. (четвъртък)
 • За въпроси и допълнителна информация – office@fcbzr.orgили 0888 601 009

  Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” има удоволствието да обяви началото на дванадесетто издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – “Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2021 година. Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на ИА “Главна инспекция по труда” – гр. София.

   В тази връзка организаторите на конкурса отправят своята официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на “Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2021 г.

С цел осигуряване на повече време за кандидатстване и номиниране на кандидатите за награди, тази година подаването на заявленията за кандидатстване се обявяват по-рано от обичайното.

   Основната цел на инициативата е да бъдат отличени примерите за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в България, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

КАТЕГОРИИ

 1. В зависимост от броя на заетите лица в даденото предприятие към момента на подаване на заявлението, кандидатите биват разпределени в три категории:
 • МАЛКИ – „Предприятия с до 50 заети лица“
 • СРЕДНИ – „Предприятия с до 250 заети лица“
 • ГОЛЕМИ – „Предприятия с над 250 заети лица“

Победителите в категориите „МАЛКИ“ и „СРЕДНИ“ се класират на три призови места (първо, второ и трето). Като отличените на първо място предприятия, получават специалната статуетка, символ на конкурса и официална грамота. Отличените на второ място предприятия, получават стъклен плакет и официална грамота. Отличените на трето място предприятия, получават официална грамота.

 1. В зависимост от вида на икономическата дейност, която се извършва в предприятието,кандидатите само от категорията ГОЛЕМИ – „Предприятия с над 250заети лица“ биват разпределени в три групи. Формирането на групите е на база – тежест на извършваната дейност, степен на производствен риск и трудов травматизъм:
 • Икономически дейности, отнасящи се към Група 1:

ТАБЛИЦА 1

1.  „Строителство” (код 41, 42 и 43 по КИД – 2008);
2. „Производство на основни метали” (код 24 по КИД – 2008);
3.  „Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини” (код 05, 07 и 08 по КИД – 2008);
4.  „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД – 2008);
5. „Сухопътен транспорт” (код 49 по КИД – 2008);
6.  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (код 35 по КИД – 2008);
7.  „Растениевъдство и животновъдство” (код 01 по КИД – 2008);
8.  „Горско стопанство” (код 02 по КИД – 2008);
9. „Въздушен транспорт” (код 51 по КИД – 2008);
10. „Воден транспорт” (код 50 по КИД – 2008);
11. „Производство на изделия от други неметални минерални суровини” (код 23 по КИД – 2008).
 • Икономически дейности, отнасящи се към Група 2:

ТАБЛИЦА 2

 

1. „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта” (код 52 по КИД –2008);
2. „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на метални изделия” (код 25, 28 по КИД – 2008);
3. „Събиране, пречистване и доставяне на води” (код 36 по КИД – 2008);
4. „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” (код 37 по КИД – 2008);
5. „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали” (код 38 по КИД – 2008);
6. „Производство на мебели” (код 31 по КИД – 2008);
7. „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал” (код 16 по КИД – 2008);
8. „Производство на лекарствени вещества и продукти” (код 21 по КИД – 2008);
9. „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм” (код 15 по КИД – 2008);
10. „Производство на хранителни продукти” (код 10 по КИД – 2008);
11. „Производство на напитки” (код 11 по КИД – 2008);
12. „Производство на изделия от каучук и пластмаси” (код 22 по КИД – 2008);
13. „Производство на облекло” (код 14 по КИД – 2008);
14. „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” (код 45, 46, 47 по КИД – 2008).
 • Икономически дейности, отнасящи се към Група 3:

ТАБЛИЦА 3

 

1. „Хотелиерство и ресторантьорство” (код 55 и 56 по КИД – 2008);
2. „Медико-социални грижи с настаняване” (код 87 по КИД – 2008);
3. „Хуманно здравеопазване” (код 86 по КИД – 2008);
4. „Образование” (код 85 по КИД – 2008);
5. „Държавно управление” (код 84 по КИД – 2008);
6. „Далекосъобщения” (код 61 по КИД – 2008);
7. „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” (код 81 по КИД – 2008).

Победителите в категория ”ГОЛЕМИ“ се класират на три призови места за всяка група от трите групи (първо, второ и трето място). Като отличените на първо място предприятия, получават специалната статуетка, символ на конкурса и официална грамота. Отличените на второ място предприятия, получават стъклен плакет и официална грамота. Отличените на трето място предприятия, получават официална грамота.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАТЕГОРИЯТА

 • Всеки кандидат може да участва в горепосочените категории в зависимост от броя на заетите лица в предприятието към момента на кандидатстване за „МАЛКИ“ и „СРЕДНИ“ предприятия и за „ГОЛЕМИ“ предприятия в зависимост от икономическата дейност.

ДО УЧАСТИЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

 • Предприятия, в които през последните три години, включително текущата, е допусната смъртна злополука или злополука довела до инвалидност;
 • И тази година остава ограничението за участие, заелите първо място във всяка една от трите категории в предходната 2019г. (Класирането през 2020 година по изключение беше за предприетите мерки за предпазване от Ковид 19 ).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

 • Заявление за участие – по образец;
 • Други доказателства – снимки, награди от други конкурси, видео или друг вид доказателство по преценка на кандидата;
 • Пауър пойнт презентация, онагледяваща подобренията извършени от кандидата през годината на кандидатстване. Максимален брой на слайдовете – 10 броя.
 • Всички документи трябва да бъдат изпратени онлайн на – office@fcbzr.org

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички документи трябва да бъдат изпратени задължително в посочения срок. Кандидатурите изпратени след срока на подаване няма да бъдат разглеждани!

 

 1. Специализирани категории:
 • ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНВЕСТИРАЛО НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Победителите в тази категория се класират на три призови места за всяка група (първо, второ и трето място). Като отличените на първо място предприятия, получават специалната статуетка, символ на конкурса и официална грамота. Отличените на второ място предприятия, получават стъклен плакет и официална грамота. Отличените на трето място предприятия, получават официална грамота.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

 • Заявление за участие – по образец  СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ТУК!!!;
 • Описание на постиженията, вследствие на инвестициите, показващи доколко те са имали индивидуален или общ характер, какъв е процентният им размер, спрямо общите разходи за текущата 2021 година?;
 • Декларация в свободен текст, издадена от председателя на КУТ/ ГУТ на кандидатстващия, потвърждаваща изразходването на инвестираните средства за конкретните цели и планове, с цел подобряване БЗР условията в предприятието;
 • Декларация в свободен текст, издадена от съответната Служба по трудова медицина на кандидата, потвърждаваща реалните резултати от инвестициите;
 • Пауър пойнт презентация, онагледяваща подобренията извършени от кандидата през годината на кандидатстване. Максимален брой на слайдовете – 10 броя.
 • Други доказателства – снимки, награди от други конкурси, видео или друг вид доказателство по преценка на кандидата;
 • Всички документи трябва да бъдат изпратени онлайн на– office@fcbzr.org

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАТЕГОРИЯТА

 • Право на участие имат предприятия от  всички икономически дейности, независимо дали в тях са били допускани трудови злополуки, довели до смърт или до инвалидност;
 • Победителите от категорията ще бъдат класирани на три призови места – първо, второ и трето. Като отличените на първо място предприятия, получават специалната статуетка, символ на конкурса и официална грамота. Отличените на второ място предприятия, получават стъклен плакет и официална грамота. Отличените на трето място предприятия, получават официална грамота.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички документи трябва да бъдат изпратени задължително в посочения срок. Кандидатурите изпратени след срока на подаване няма да бъдат разглеждани!

ДО УЧАСТИЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

 • Кандидати, заели първо място в категорията в предходното издание на конкурса.
 • НАЙ-ИНОВАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
  Право на участие имат всички специалисти и работещи в сферата на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, представили разработени от тях иновативни методи за работа или друг вид иновационен продукт, допринасящ за развитието на БЗР.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

 • Заявление за участие – по образец  СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ТУК!!!
 • Кандидатите трябва да представят информация за продукта (предмета) или услугата, която предлагат за оценяване;
 • Описание на приложението, ползите и съпътстващите особености на предлагания от тях продукт;
 • Снимки, видео или друг вид нагледни материали;
 • Други доказателства (по преценка на кандидата);
 • Всички документи трябва да бъдат изпратени онлайн на– office@fcbzr.org

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАТЕГОРИЯТА

 • Право на участие имат всички специалисти и работещи в сферата на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Кандидатите от тази категория се оценяват от специално сформирана за целта комисия, като на база оценката им се избира и победителят в тази категория. Като победителят получава специалната статуетка, символ на конкурса и официална грамота за постижението си.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички документи трябва да бъдат изпратени задължително в посочения срок. Кандидатурите изпратени след срока на подаване няма да бъдат разглеждани!

ДО УЧАСТИЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

 • Кандидати, заели първо място в категорията в предходното издание на конкурса.

 

ОЦЕНЯВАЩА КОМИСИЯ – Победителите във всяка една от категориите ще се оценяват и определят от специално сформирана за целта комисия, включваща съответно представители на:

 • ИА „Главна инспекция по труда“;
 • Организации на работодателите;
 • Организации на работниците;
 • Специалистите по БЗР към предприятията, отличени с първо място в съответната категория в предходното издание на конкурса;
 • Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

Класирането се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответният кандидат допълнителни материали ( вкл. снимки, илюстрации, графики, диаграми, презентации, видеа и т.н.).

Възможно е при необходимост да бъде организирана и среща с представители на предприятието или посещение на място от Дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение.

Право на участие в конкурса „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ имат всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват. За целта те следва да попълнят и изпратят в определения за това срок, всички документи за участие по предварително одобрен образец!

11.01.2022

0 отговора на "ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЗР - 2021 година"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X