Световен ден по безопасност и здраве при работа 2022 гр.София

Kолегите от Клуб БЗР София отбелязаха Световният ден по БЗР с посещение във ВЕЦ Самораново собственост на ЕНЕРГО – ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД.

инж.Гергана Вучкова – Специалист ЗБУТ към ЕНЕРГО – ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД и член на Клуб БЗР София посрещна посетителите в централата.

ВЕЦ Самораново е въведена в експлоатация през 1965 г. Ситуирана е на място с надморска височина от 824,8 м в близост до гр.Дупница. Инсталираните мощности на ВЕЦ е 3,1 MW; 6,3 кV. Тя е деривационна водноелектрическата централа, ползваща вода от  реките „Отовица“ и „Мала река“. В централата работи една хидрогрупа, състояща се от турбина на хоризонтална ос тип Пелтон.

През 2017 година ВЕЦ Самораново e напълно рехабилитирана, като производственият процес в централата е модернизиран и изцяло автоматизиран, което позволява работното време на персонала от централата да бъде осем часа редовна дневна смяна,  седем дни в седмицата, като с цел осигуряване на безопасност и бърза реакция в случай на авария и/или отклонение от производственият процес е осигурен дежурен оператор, по график, даващ домашно дежурство.

По време на рехабилитацията е изпълнена подмяна и основен ремонт на хидрогенератора и системите за управление и защита:

  • Монтирани са нов хидрогенератор и нова турбина;

  • Въведена е нова контролна система на производствения процес с възможност за дистанционно (от персонала на ВЕЦ „Карлуково“) и местно управление на съоръженията с необходимите блокировки срещу погрешни манипулации;

  • Монтирано е ново оборудване в ЗРУ 6,3 и 20 кV;
  • Въведени са нов „цифров“ тип релейни защити;

  • Реконструирани са осветителните инсталации на работното и аварийно осветление;
  • Монтирано ново табло за управление на затворните органи пред турбината;
  • Подменен е силов трансформатор и др.

     

От гледна точка на безопасността и в съответствие с оценката на риска се идентифицират следните рискове специфични за централата, с които инж.Гергана Вучкова запозна посетителите:

– Въздействие на електрически ток и електромагнитни полета;

– Въздействие на шум;

– Травматични увреждания;

– Работа с видеодисплей;

– Пожарна опасност;

– Работа в ограничени пространства;

– Ухапвания от влечуги, животни, насекоми и паяци.

 

 

29.04.2022

0 отговора на "Световен ден по безопасност и здраве при работа 2022 гр.София"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X