Първоначално обучение по безопасност и здраве при работа за членове на КУТ и ГУТ

 

Тази седмица проведохме първоначално обучение по безопасност и здраве при работа за членове на КУТ и ГУТ на служители от „Готмар“ ЕООД и „Нова Трейд“ ЕООД гр.Съединение.

Обучението беше проведено на основание  – чл. 26 ал. 2  от ЗЗБУТ; чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; чл.4 , чл.7 и чл.9 от  Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Целите на обучението са насочени към:

 • Придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
 • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
 • Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

Темите бяха специално подбрани и разработени, за да са в максимална полза на участниците в обучението. Някои от темите бяха:

 • Структура на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд – директиви на Европейския съюз в областта „Безопасност и здраве при работа”, основен закон, наредби, правилници, инструкции и други;
 • Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 • Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Трудови злополуки. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Причини за злополуките. Икономически последици;
 • Спиране на работни места, машини и съоръжения, когато непосредствено застрашават живота и здравето на работещите. Наредба № РД-07-3 от 3 ноември 2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от кодекса на труда;
 • Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 • Дихателна защита и др. теми.

Бяха подготвени няколко практически задачи, като участниците имаха поставени различни проблеми за решаване. Работата в екип беше ключовият фактор при решаване на задачите.

Имаше интересни дискусии след всяка лекция, прожектираха се поучителни филмчета. След приключване на обучението на всички участници им беше раздаден изпитен тест за проверка на ново придобитите знания, след което на всички успешно преминали обучението участници им беше раздадено удостоверение.

Лектори в обучението бяха:

 • Благовеста Карова– Специалист по БЗР от Фондация “ЦБЗР“
 • Пламен Димитров – Специалист ЛПС от „Бултекс 99“ ЕООД
02.08.2021

0 отговора на "Първоначално обучение по безопасност и здраве при работа за членове на КУТ и ГУТ"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X