Промяна на Закон за здравословни и безопасни условия на труд отразена в ДВ, бр.100 от 16.12.2022

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

УКАЗ № 282
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
(обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 97 от 2017 г.)

Параграф единствен. В чл. 2, ал. 3 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Разузнаване“ се поставя запетая и се добавя „Държавна агенция „Технически операции“ и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

04.01.2023

0 отговора на "Промяна на Закон за здравословни и безопасни условия на труд отразена в ДВ, бр.100 от 16.12.2022"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X