Проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства с работещите в „МТГ-Делфин“ АД, гр. Варна

В периода 15-16.03.2023г. проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства с работещите в „МТГ-Делфин“ АД, гр. Варна.

Основание за провеждане на обучението:
• чл. 26 ал. 2 от ЗЗБУТ;
• чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• чл. 215н и чл. 215о, т.7 от наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Целите на обучението:
• Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд при работа на височина и използването на съоръжения за осъществяване на дейността;
• Усвояване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа на височина и в ограничени пространства с използване на ЛПС.• Запознаване и усвояване на различни техники за работа в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи.
• Ограничаване максимално риска при работа на височина и в ограничени пространства, както и последиците от евентуални травматични увреждания.

Целева група:
• Лицата, които са определени от работодателя да извършват дейности на височина и в ограничени пространства.

 

Лектор на обучението:

Давид Пенков – Специалист височинна защита и ЛПС към ФЦБЗР

17.03.2023

0 отговора на "Проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на височина и в ограничени пространства с работещите в „МТГ-Делфин“ АД, гр. Варна"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X