Проведохме базово обучение по БЗР

Миналата седмица проведохме едно от последните обучения за тази година. ФЦБЗР посрещна участниците в обучението в новооткритият Конферентен център ЕВМОЛПИЯ.

Зала “Марково” предлага свежа и модерна визия, съчетана с функционалност и простор.

 

   

Обучението беше базово по Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и по Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. Някои от темите бяха:

 • Структура на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд – директиви на Европейския съюз в областта „Безопасност и здраве при работа”, основен закон, наредби, правилници, инструкции и други;
 • Социално партньорство. Комитети и групи по условия на труд. Защита на представителите на работниците в КУТ и ГУТ;
 • Оценка на професионалните рискове. Мерки за ограничаване и отстраняване на риска;
 • Дисциплинарна, административна, имуществена и наказателна отговорност при допуснати нарушения по безопасност и здраве при работа;
 • и др. теми.

Участие в обучението взеха служители на:

 • „Юрий Гагарин” АД гр.Пловдив ;
 • „ВАТТС Индъстриз България” ЕАД гр.Пловдив;
 • „ Либхер Транспортейшън Системс Марица“ ЕООД с.Радиново;
 •  “Елкомо” ООД гр.Асеновград;
 • “Биовет” АД гр.Пещера.

Целите на обучението бе:

 • усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
 • усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
 • поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

За онагледяване на теоретичния материал се използваха презентации. Направени бяха демонстрации на подходяща предпазна екипировка за защита от Ковид 19 . Участниците в обучението имаха възможност да дискутират по различните теми, да обсъждат казуси, свързани с конкретната им работа.

 

                 

 

     

Лектори в обучението бяха – Благовеста Карова – Специалист БЗР Фондация“Център за безопасност и здраве при работа“ и Иван Палийски – Регионален менигжър за “Бултекс 99” ЕООД и специалист ЛПС „Фондация“Център за безопасност и здраве при работа“.

За проверка на придобитите знания участниците в обучението трябваше да решат изпитен тест. На всички участници им бяха раздадени удостоверения за успешно преминал курс на обучение.

 

14.12.2021

0 отговора на "Проведохме базово обучение по БЗР"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X