Обучение по БЗР в ограничени пространства – Биовет АД гр.Пещера

Миналата седмица проведохме обучение по безопасност и здраве при работа в ограничени пространства със служители от “Биовет” АД гр.Пещера.

Обучението се проведе на територията на компанията в гр.Пещера на 14/07/2021г.

Основание за провеждане на обучението:

    –  чл.19, 20 и 26 ал. 2  от ЗЗБУТ;

    –  чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

    –  чл. 215о. т.7 и Чл. 246(2) от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Цели на обучението:

 – Усвояване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа в ограничени пространства с използване на ЛПС.

 – Запознаване и усвояване на различни техники за работа в ограничени пространства  в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи.

 – Ограничаване максимално риска при работа в ограничени пространства, както и последиците от евентуални травматични увреждания и отравяния;

 – Придобиване на умения за извършване на евакуация на пострадал.

Целева група:

–  Работещи от Биовет АД, извършващи дейности в оганичени пространства.

 Методи на обучение:

–  Интерактивна форма на обучение;

– Теоретично и практическо обучение за работа в ограничени пространства, с използването на средства за колективна и индивидуална защита – лебедка, тринога, предпазни колани и др.

–  Използване на демонстрационно ремарке;

– Практически занимания – демонстрация на подход, работа, вход, изход и евакуация с използване на подходящи защитни средства и приспособления.

 

 

Някои от темите, които лекторите представиха:

– Определение на понятието “Ограничено пространство”. Организация за безопасно изпълнение на работа в ограничени пространства;

–  Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес;

–  Работа в ограничени пространства – мерки за безопасност, използване на колективни и лични средства за защита;

– Българското законодателство по безопасност и здраве при работа.   Ангажиментите на работодателя за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд при работа в ограничени пространства и мерки за  предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства.

Лектори на обучението бяха:

–         Иван Палийски – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, Регионален мениджър в „Бултекс 99“ ЕООД.

–         Благовеста Карова – Специалист БЗР, Главен координатор Ф“ЦБЗР“.

–         Пламен Димитров – Специалист ЛПС „Бултекс 99“ ЕООД.

09.08.2021

0 отговора на "Обучение по БЗР в ограничени пространства - Биовет АД гр.Пещера"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X