Обучение по безопасност и здраве при работа в “Булгартрансгаз” ЕАД гр.София

Тази седмица в периода 13-14.12.2022г. проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа от “Булгартрансгаз” ЕАД гр.София.

Цели на обучението:

• усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
• усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
• поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

Като обучението беше насочено към длъжностните лица на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Някои от темите на обучението:

• Структура на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд – директиви на Европейския съюз в областта „Безопасност и здраве при работа”, основен закон, наредби, правилници, инструкции и други.

• Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

• Трудови злополуки. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Причини за злополуките. Икономически последици.

На участниците бяха представени различни казуси за решаване както самостоятелно, така и работа в групи: организация, провеждане и документиране на инструктаж по безопасност и здраве при работа на различни категории работници.

Лектори на обучението:

  • Благовеста Карова – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, специалист по БЗР.
  • Давид Пенков – Специалист ЛПС, “Бултекс 99” ЕООД

15.12.2022

0 отговора на "Обучение по безопасност и здраве при работа в "Булгартрансгаз" ЕАД гр.София"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X