Обучение по безопасност и здраве при работа в “Орика Мед България” АД

Вчера 17.11.2022г. (четвъртък) проведохме периодично обучение по безопасност и здраве при работа на работници и служители в „Орика Мед България“ АД, град Панагюрище.

Основание за провеждане на обучението:

 • чл. 26 ал. 2  от ЗЗБУТ;
 • чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • чл.4 , чл.7 и чл.9 от  Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Цели на обучението:

 • усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
 • усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
 • поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.
 • придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Целеви групи:

 • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • длъжностните лица  на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • членове на КУТ и ГУТ.

Лектори:

 • Благовеста Карова – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, специалист по БЗР.
 • Иван Палийски – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, Регионален мениджър в „Бултекс 99“ ЕООД, специалист по ЛПС.

 

18.11.2022

0 отговора на "Обучение по безопасност и здраве при работа в "Орика Мед България" АД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X