Обучение по безопасност и здраве при работа в „Горубсо-Мадан“АД

Миналата седмица в периода 11-12.10.2022г. проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на работещите в „Горубсо-Мадан“АД гр.Мадан

Цели на обучението:

• усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
• усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
• поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.
• придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Като обучението беше насочено към длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, към длъжностни лица на специализираните служби и към лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

Някои от темите на обучението:

• Преглед на основните нормативни документи по безопасност и здраве при работа – закони, наредби. Фирмени документи – правилник за вътрешен трудов ред,  длъжностни характеристики, правила, инструкции.

• Култура по безопасност и здраве при работа.

• Остро обгазяване и разпрашаване в работните условия на Горубсо Мадан АД – същност на риска, начални признаци, разпознаване на опасността.

• Съвременни средства за защита при работа в опасна среда- новости, дигитализация при упражняване на контрол на годността им. Газдетекция . Демонстрации.

Лектори на обучението:

  • Благовеста Карова – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, специалист по БЗР.
  • Иван Палийски – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, Регионален мениджър в „Бултекс 99“ ЕООД, специалист по ЛПС.
  • Д-р Даринка Кръстева – СТМ към КЦМ АД

18.10.2022

0 отговора на "Обучение по безопасност и здраве при работа в „Горубсо-Мадан“АД"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X