Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
(обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2011 г., бр. 34 от 2012 г., бр. 107 от 2013 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г. и бр. 110 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) В ТП на НОИ и в регионалните архивни центрове се приемат само хартиени документи, които са обработени съобразно посочените в раздел II изисквания, както и електронни документи, които са подготвени съгласно чл. 14а.“
§ 2. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Въз основа на приетите по реда на раздел III документи по чл. 1 се издават следните документи:
1. удостоверение по образец, утвърден от управителя на НОИ:
а) за осигурителен стаж;
б) за осигурителен доход;
в) за трудов стаж;
г) по чл. 5, ал. 2 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред;
2. служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“
§ 3. В чл. 29а думите „под формата на електронно досие на всеки осигурител“ се заличават.
§ 4. В чл. 32, ал. 1 думата „удостоверение“ се заменя с „документ“.
§ 5. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба се създава буква „ж“:
„ж) Регионален архивен център към ТП на НОИ – Хасково, за ТП на НОИ – Хасково, ТП на НОИ – Кърджали, ТП на НОИ – Бургас, ТП на НОИ – Сливен, и ТП на НОИ – Ямбол.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Тази инструкция се издава на основание чл. 5, ал. 13 във връзка с чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

04.01.2023

0 отговора на "Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник"

Оставете съобщение

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X
X